Ελήλυθεν η ώρα

«Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτοι ουν προσήλθον Φιλίππω τω από Βηθσαιδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτόν λέγοντες: «Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ιδείν».

Έρχεται Φίλιππος και λέγει τω Ανδρέα και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι τω Ιησού.
Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου»…».
Ίνα δοξασθή…
Και δοξάσθηκε, ολόκληρος Χριστός, από τους Έλληνες!
Και δοξάσθηκε, ολόκληρος Θεός, από την ελληνική γλώσσα την υπερτυχερή και περιούσια!
Τη γλώσσα, στην οποία γράφτηκαν τα Ευαγγέλια και διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο!
Σήμερα, που οι Έλληνες εκπέμπουν το τραγικό SOS, «ελήλυθεν η ώρα» να βάλει ΚΑΙ ο Χριστός ένα χεράκι, για να πάει στα τσακίδια το Τέταρτο Ράιχ μαζί με τους ομοτράπεζούς του στην κανίβαλη «Λέσχη» της Παγκόσμιας Εξουσίας.
                                                                              13 Απριλίου 2012